Składnica akt KPP - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica akt KPP

w Wysokiem Mazowieckiem

SKŁADNICA  AKT KPP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

znajduje się

w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji

18- 200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 13

tel. + 48 86-474-17-02

 

DOSTĘP DO ZASOBU

SKŁADNICY AKT KPP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

Zasób archiwalny:

Składnica akt KPP w Wysokiem Mazowieckiem posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zasób  niearchiwalny wytworzony od 1990 roku do chwili obecnej. Wszystkie dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Wnioski o udostępnienie akt z zasobu składnicy należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji

18- 200 Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 13
 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji- jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały- jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 4. określenie celu i  sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów. 

Udostępnienie akt dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z materiałami lub ich kopiami,
 2. przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

Podstawa prawna w zakresie udostępniania akt:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych  (Dz.U. nr 196, poz. 1161),
 3. Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji ( Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95, z późn. zm.).
   

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne: 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r , nr133, poz. z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2010 r, nr 182, poz. 1228).

Ograniczenia stosowania RODO*

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) ** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust 1 lit. a i b oraz 15 ust 1 i 3 RODO:

1. prawo do sprostowania danych- w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
3. prawo dostępu przysługuje osobie, której dane dotyczą- do zakresu w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016, str 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. O zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. U. Z 2019 r. Poz. 730).

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.10.2008
Data modyfikacji 22.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Zienkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska WK KPP w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska
do góry