Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest  Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem:
- adres: ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zapewnia

inspektor ochrony danych osobowych KPP:

- Tomasz Grużewski,
- adres: ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
- e-mail: iod.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.


W Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.plundefined,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny KPP w Wysokiem Mazowieckiem
do góry