Ogłoszenie na stanowisko nr 169171 - Wolne stanowiska pracy - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie na stanowisko nr 169171

starszy inspektor do spraw łączności i informatyki Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw łączności i informatyki

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wysokie Mazowieckie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie prawidłowego działania sieci teleinformatycznej,
 • instalacja sprzętu i systemów teleinformatycznych w Komendzie,
 • nadzór nad bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych - nadawanie i odbieranie uprawnień, ewidencja osób i mediów uwierzytelniających,
 • zarządzanie systemem monitoringu w pomieszczeniach dyżurnego jednostki,
 • rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników Policji za wykonane usługi telekomunikacyjne,
 • wykonywanie czynności konserwacyjnych, napraw sprzętu oraz okresowych przeglądów urządzeń teleinformatycznych a także bieżąca aktualizacja dokumentacji urządzeń i systemów teleinformatycznych,
 • realizacja zadań w zakresie gospodarki materiałowej dotyczącej systemów i urządzeń ,
 • szkolenie użytkowników urządzeń łączności i informatyki w zakresie obsługi sprzętu będącego na stanie Komendy,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca w warunkach biurowych, jednozmianowa, ośmiogodzinny system pracy, część obowiązków wymaga wyjazdów do jednostek podległych, obsługa klienta wewnętrznego, kontakty bezpośrednie, telefoniczne.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Praca w warunkach biurowych przy monitorze ekranowym, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym z bazami danych, programami specjalistycznymi. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny. Brak windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.


Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows,
  • znajomość programów biurowych MS Office, Open Office,
  • odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie posiadanych świadectw pracy oraz kopie innych dokumentów potwierdzających okresy wliczane do stażu pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

z dopiskiem na kopercie "Ogłoszenie na stanowisko nr 169171".

Inne informacje:

Zatrudnienie następuje po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 2.246,73 plus dodatek z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne.
Tel. do kontaktu 86 2757218

Metryczka

Data publikacji 04.05.2015
Data modyfikacji 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kossakowska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny KPP w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska

Nawigacja

do góry