DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji jest Komendant Powiatowy Policji, ul. Ludowa 13, 18- 200 Wysokie Mazowieckie;

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem jest Pan Tomasz Grużewski, tel. kontaktowy: 47 71 832 02, e-mail: iod.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl;

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przetwarzane są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a  także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grużewski
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny KPP w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska
do góry