Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem


Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych
  podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku 

- instrukcja kancelaryjna
 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2008
Data modyfikacji : 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wdzieńkońska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska
do góry