Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Na podstawie  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca dyrektywy 95/46/WE( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2018)  informuję:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 13, 18- 200 Wysokie Mazowieckie, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza Pana/ Pani dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielania odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony, z którym można skontaktować się poprzez email- iod.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl. Przysługuje pani/ Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zdania do archiwum.

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazywanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (sygn. II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej- ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U., nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych( z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany  jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz.U., nr 62 poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Ludowa 13, 18- 200 Wysokie Mazowieckie

tel: 47 71 832 11

fax: 47 71 832 15

e-mail: kppwysokie-maz@bk.policja.gov.pl

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienie w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji public lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Komenda Powiatowa Policji zastrzega prawo pobierania opłaty za udostępnienie informacji w formie kserokopii lub elektronicznej w przypadku o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U., nr 112, poz. 1198).

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.10.2008
Data modyfikacji 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grużewski
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny KPP w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska
do góry